Klausīties

Valsts piešķirs jaunus un modernus surdotehniskos palīglīdzekļus

Šī gada 29. augustā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1472 Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku, kas paredz personas ar dzirdes traucējumiem nodrošināt ar jauniem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

 

Tagad valsts apmaksātās surdotehnikas sarakstā ir iekļauti modernāki un mūsdienām piemērotāki tehniskie palīglīdzekļi:

 

1) FM radiofrekvenču pārraides sistē­ma (var saņemt reizi 5 gados);
2) Dzirdes palīglīdzeklis – komunika­tors (reizi 3 gados);
3) Skaņas indikators ar mehānisko (vibrējošo) signālu (reizi 5 gados);
4) Digitālā vizuālās saziņas ierīce (reizi 3 gados);
5) Telefons ar pastiprinātāju (reizi 5 gados).

 

Grozījumi paredz, ka dzirdes aparātus varēs saņemt arī bērni, kuriem noteikta 1. vājdzirdības pakāpe – dzirdes zudums vis­maz 25 dB labāk dzirdošajā ausī. Līdz šim to varēja saņemt bērni, kuriem noteikta vismaz 3. vājdzirdības pakāpe.

 

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīg­līdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi – dzirdes zudums vismaz 55 dB la­bāk dzirdošajā ausī.

 

Uz FM radiofrekvenču pārraides sistē­mu var pieteikties tikai tās vājdzirdīgās per­sonas, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglī­tības iegūšanai vai darbam.

 

Savukārt uz digitālo vizuālās saziņas ierīci var pieteikties tikai nedzirdīgās un vājdzirdīgās personas, kuras izmanto Minis­tru kabineta 15.12.2009 noteikumos Nr.1472 minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotul­ka pakalpojumus.

 

Vēl grozījumi nosaka, ka nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā varēs saņemt arī tie cilvēki ar dzirdes trau­cējumiem, kuri aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Tāpat jaunie grozī­jumi nosaka, ka nevar vienlaicīgi pieteikties tādiem tehniskajiem pa­līglīdzekļiem, kuriem ir vienāds praktiskais pie­lietojums. Tas attiecas uz skaņas indikatora saņemšanu. Jums jāizvē­las, kuru ņemt, – ar me­hānisko signālu vai ar gaismas signālu, jo tiem ir vienāds praktiskais lie­tojums.

 

Vēršam uzmanību uz to, ka jaunos teh­niskos palīglīdzekļus varēs saņemt nākamā gada otrajā pusgadā, jo LNS tos iepērk SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vaja­dzībām Publisko iepirkumu likumā noteik­tajā kārtībā. Tas ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Vispirms jāizstrādā jauno tehnisko palīglīdzekļu specifikācija un iepirkuma konkursa noteikumi. Tad tiks izsludināts ie­pirkums par jaunās surdotehnikas piegādi. Firmām, kuras vēlēsies piedalīties konkursā, piedāvājuma sagatavošanai tiks dots gandrīz divus mēnešus ilgs laiks. Pēc tam iepirkuma komisija izvērtēs piedāvājumus, un pēc lē­muma pieņemšanas uzvarējusī firma piegā­dās surdotehniku.

 

Vēl jāņem vērā – lai gan valdība ir ap­stiprinājusi jauno surdotehnikas sarakstu, valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas iespējas jauno tehnisko palīglīdzekļu iegādei valdība vērtēs pēc jaunās valdības sastādīšanas. Tā­pēc grūti paredzēt, cik lielā apjomā tiks ie­pirkti jaunie tehniskie palīglīdzekļi.

 

Atgādinām, ka šogad valsts surdoteh­nikas (dzirdes aparāti, skaņas indikatori ar gaismas signālu, laikrāži ar vibrozvanu (pulksteņi) un savienotājvienības radio un te­levīzijas uztvērējiem (cilpas) nodrošināšanai atvēlējusi 1 422 807 eiro.

 

Uz 1. oktobri izsniegti 3768 aizauss dzirdes aparāti, 17 kabatas dzirdes aparā­ti, 178 pulksteņi ar vibrozvanu, 67 gaismas indikatori un 19 savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem. Rindā uz dzirdes aparātu gaida 1158 personas, uz gaismas in­dikatoru – 7, uz pulksteni – 43, uz savieno­tājvienību – 3.

 

Surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība SIA „LNS Surdoteh­niskās palīdzības centrs”, izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam, ku­riem tos izsniedz SIA Veselības centrs „Bi­ķernieki” Latvijas Bērnu Dzirdes centrs.

 

Atgādinām, lai saņemtu surdotehni­ku, Latvijas Nedzirdīgo savienībā ir jāie­sniedz (vai jānosūta pa pastu uz adresi: Elvīras iela 19, Rīga, LV–1083):

1) rakstisks iesniegums. Iesniegumā no­rāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves­vietas adresi, tālruņa numuru, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un funkcionālo traucē­jumu aprakstu;
2) ģimenes ārsta atzinums vai atbils­tošas specialitātes ārstniecības personas at­zinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā inva­liditātes lēmumā ir norādīts, ka jums ir dzir­des invaliditāte, tad atzinumu var neiesniegt, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.
3) lai saņemtu dzirdes aparātu vai ko­munikatoru, iesniegumam pievieno au­diogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

 

Surdotehniku steidzamības kārtā tiesī­bas saņemt ir :

 

1) bērniem;
2) nodarbinātām personām un per­sonām, kuras apgūst izglītības programmu (jāiesniedz izziņa no izglītības iestādes vai darbavietas. Ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību, norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komer­santa firmu);
3) personām ar pirmreizējiem funk­cionāliem traucējumiem (jāiesniedz stacio­nārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksts vai stacionārā pacienta me­dicīniskās kartes 1. ieliekamā lapa ar epik­rīzi, kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas);
4) personām ar prognozējamu invali­ditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā pa­redzēto tehnisko palīglīdzekli, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabili­tācijas plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;5) bērna vecākam, adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprinā­šanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes locek­lim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam (dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bēr­nu līdz pusotra gada vecumam, piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lē­mums).

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!