Klausīties

Uz planšetdatoru vairs nav rindas

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam). Tiek piedāvāti 9 dažāda veida surdotehniskie palīglīdzekļi.

 

Kā veicies ar surdotehnikas pakal­pojuma sniegšanu šī gada 9 mēnešos, par to šajā rakstā.

 

Par dzirdes aparātiem

 

SPC turpina izsniegt augstas kvalitā­tes daudzkanālu (16 – 24 kanāli, 4 – 5 klausīšanās programmas) digitālos aiz­auss dzirdes aparātus (dāņu firmas “Oti­con” ražotie aparāti tiek piedāvāti klien­tiem ar 4. pakāpes dzirdes zudumu, sa­vukārt Vācijas firmas “Rexton”(Siemens) klientiem ar 3. un 5. pakāpes dzirdes zudumu).

 

Visos aparātos ir skaņas virziena noteikšanas programmas, vismaz 3 pār­slēgšanas iespējas – apļa, dalītā, fiksētā vai automātiskā pārslēgšanās, prog­ramma runas izpratnei trokšņainā vidē, telpiskā trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences, un citi jau­nāko tehnoloģiju sasniegumi, kas SPC klientiem nodrošina labāku skaņas iz­šķirtspēju.

 

Klientiem tiek piedāvāti arī kaba­tas dzirdes aparāti un kaula vadāmības dzirdes aparāti.

 

Dzirdes aparātu saņemšana tiek no­drošināta ne tikai Rīgā, bet arī 4 struk­tūrvienībās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī. 9 mēnešos SPC izsniedza 3 581 dzirdes aparātu.

 

Šogad plānots izsniegt ap 5 000 dzirdes aparātu. Vidējais gaidīšanas laiks rindā ir 4 mēneši, steidzamības kārtā 1 mēnesis.

 

Par citiem palīglīdzekļiem

 

147 klienti saņēma pulksteni ar vib­rozvanu, 66 – savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem (indukcijas cilpu), 29 – skaņas indikatoru ar gais­mas signālu, 75 – skaņas indikatoru ar mehānisko signālu.

 

Tāpat tika izsniegtas arī 196 digitā­lās vizuālās saziņas ierīces (planšetda­tori), 9 telefoni ar pastiprinātāju un 10 komunikatori (komunikators pilda dzirdes aparāta funkcijas, ir daudz vienkāršāka lietošanā. Piemērots vecākiem cilvēkiem, sevišķi „gulošajiem” un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem dažādu iemeslu dēļ dzirdes apa­rāts nav piemērots.)

 

Uz kādiem tehniskiem palīglīdzekļiem ir rinda?

 

Situācija uz 1. oktobri ir šāda: dzirdes aparātu gaida 1867 cilvēki, telefonu ar pastip­rinātāju – 5, skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – 27, bet ar gaismas signālu – 15 cilvēki.

 

Saglabājusies interese par savieno­tājvienību radio un televīzijas uztvērē­jiem (indukcijas spole radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātu) – uz to pieteikušies 97 cilvēki. Šogad to visiem nebūs iespējams saņemt, tāpat visi gribētāji šogad neva­rēs saņemt skaņas indikatoru ar gais­mas signālu. Rindā uz to stāv 15 cilvēki.

 

Nav vairs rindas uz planšetdatoru. To tagad var saņemt mēneša laikā, rin­dā šobrīd stāv tikai 18 cilvēki. Tāpat nav rindas uz modinātāju ar vibrozvanu – to pietiks visiem, kam nepieciešams.

 

Arī FM radiofrekvenču pārraides sistēmu šogad varēs saņemt visi, kam nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam. FM sistēma dod iespēju uztvert runāto bez fona trokšņiem, un tā domāta tiem, kas lieto dzirdes aparātu. FM sistē­mu sāks izsniegt tagad oktobrī.

 

Atgādinām, ka ir iespēja saņemt valsts apmaksāto dzirdes aparātu un citus tehniskos palīglīdzekļus atkārtoti pēc 5 gadiem, bet planšetdatoru un ko­munikatoru pēc 3 gadiem.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, jāie­sniedz:

1) iesniegums,

2) ģimenes ārsta atzinums vai at­bilstošas specialitātes ārstniecības per­sonas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ja Veselības un darbspē­ju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmu­mā minēta dzirdes invaliditāte, tad atzi­nums nav jāiesniedz, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un in­validitātes apliecības kopiju.

Lai saņemtu dzirdes aparātu vai ko­munikatoru, iesniegumam jāpievieno audiogramma.

 

Surdotehniku steidzamības kārtā var saņemt bērni; tie, kas strādā vai mācās, un tie , kas aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Surdotehnikas piešķiršanas un sa­ņemšanas kārtību nosaka: Ministru ka­bineta 15.12.2009 noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo bied­rība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpoju­mus un nodrošina tehniskos palīglīdzek­ļus – tiflotehniku un surdotehniku” un Ministru kabineta 15.12.2009 noteiku­mi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu no­teikumi”.

 

Tāpat SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” piedāvā arī maksas pakalpojumus.

 

LNS biedriem (uzrādot apliecību) SPC piedāvā iegādāties dzirdes apa­rāta baterijas un dzirdes aparāta kopšanas līdzekļus ar 10 % atlaidi gan Rīgā, gan pārējās SPC struktūrvienībās.

 

Dzirdes aparāta baterijas var iegādā­ties arī Benu un Mēness aptiekās, Latvi­jas Pasta nodaļās ārpus Rīgas un citur. Vairāk informācijas par bateriju iegādes vietām skatīt www.surdocentrs.lv/bate­rijas.

 

SPC piedāvā vēl šādus MAKSAS PAKALPOJUMUS: tonālā audiometrija, runas audiometrija, dzirdes aparāta pār­regulēšana, individuālā cietā un mīkstā auss ieliktņa izgatavošana, individuālā auss ieliktņa skaņas caurulītes nomaiņa un auss ieliktņa tīrīšana.

 

Klientiem ar līdzmaksājumu ir iespē­jams iegādāties “Bernafon”, “Micro­son” un “Aurica” aizauss dzirdes apa­rātu, “Bernafon” un “Microson” iekšauss dzirdes aparātu, rokas modinātājpulk­steni ar vibrējošu signālu, modinātāju kas ir apvienots ar skaņas indikatoru (trauksmes signāla uztvērējs) un daudz ko citu.

 

Vēl Surdocentrs piedāvā iegādāties tālvadības pulti dzirdes aparāta ska­ļuma un programmas pārslēgšanai vai maiņai “RC– N Remote control”, bezva­du ierīci dzirdes aparāta saslēgšanai/ savienošanai ar TV, radio un telefonu un mobilo telefonu ar skaņas pastiprinātā­ju u.c.

 

Papildu informāciju var saņemt Latvijas Nedzirdīgo savienības mājas­lapas www.lns.lv sadaļā „Surdotehni­ka” vai zvanot uz tālruni 67611660, 29196805, sūtot īsziņu uz 29643789 vai rakstot uz e-pastu [email protected], skype: surdocentrs.

 

Inese Immure, SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!