Klausīties

Tava iespēja skaņu pasaulē

Lai atvieglotu vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku ikdienu un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Latvija par budžeta līdzekļiem nodrošina viņus ar surdotehniskajiem palīglīdzekļiem – ierīcēm, kas atvieglo cilvēku ar dzirdes traucējumiem komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē. Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz LNS kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

 

Šogad plānots izsniegt deviņu vei­du tehniskos palīglīdzekļus:

1) 4623 dzirdes aparātus (par 1000 aparātiem vairāk nekā pagājušajā gadā);

2) 115 indukcijas spoles (divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā);

3) 192 modinātājus ar vibrozvanu ;

4) 12 komunikatorus;

5) 30 skaņas indikatorus ar gaismas signālu ;

5) 150 skaņas indikatorus ar mehā­nisko (vibrēšanas) signālu ;

6) 80 FM radiofrekvenču pārraides sistēmas;

7) 473 digitālās vizuālās saziņas ie­rīces;

8) 21 telefonu ar pastiprinātāju.

 

Kā veicies 1. ceturksnī?

 

SPC nodrošina dzirdes aparātu sa­ņemšanu ne tikai Rīgā, bet arī 4 struk­tūrvienībās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Kopā līdz marta beigām izsniegts 1361 dzirdes aparāts.

 

Uz 1. aprīli rindā uz dzirdes aparāta saņemšanu stāv 1433 cilvēki. Vislielā­kais pieprasījums pēc dzirdes aparātiem ir Latgalē. Rēzeknē un Daugavpilī jāgai­da rindā apmēram 6 mēnešus, Liepājā – 5 mēnešus, Rīgā 3 līdz4 mēnešus, bet Ventspilī tikai vienu mēnesi. Strādājošie un tie, kas mācās, dzirdes aparātu saņem mēneša laikā.

 

Šogad SPC izsniedz valsts apmaksā­tus Dānijas firmas “Oticon” firmas di­gitālos dzirdes aparātus (tiem, kam 4. un 5. pakāpes dzirdes traucējumi) un Vācijas firmas “Rexton” aparātus (tiem, kam 3. un 5. pakāpes dzirdes traucēju­mi). Mēs piedāvājam augstas kvalitātes daudzkanālu aizauss dzirdes aparātus, kas nodrošina labu skaņas izšķirtspēju. Šo dzirdes aparātu tirgus cena ir no 650 līdz 1200 eiro.

 

Indukcijas spole izsniegta 40 cilvē­kiem, rindā 42. Turpinām izsniegt “Le­novo” firmas planšetdatoru (10 collas). To jau saņēma 112 klienti, un to tagad var saņemt 1 līdz 2 mēnešu laikā (uz 1. aprīli rindā 45). Modinātāju ar vibro­zvanu saņēma 43 (rindā arī 43), skaņas indikatoru ar gaismas signālu – 10 (rindā 5) un ar mehānisko signālu – 60 (rindā 31).

 

SPC piedāvā 3 veida indikatorus ar mehānisko signālu: 1) videoaukli jauniem vecākiem kas paredzēta zīdai­ņa raudu uztveršanai un guļošu (slimu, vecu) cilvēku aprūpētājiem, lai sajustu viņu saucienu; 2) durvju zvana uztverša­nai un 3) telefona zvana, taimera, dūmu detektora signālu saņemšanai.

 

Tāpat klientiem ir iespēja izvēlēties kādu no gaismas indikatoriem: 1) durvju zvana uztveršanai vai 2) bērnu raudu, telefona zvana, taimera, dūmu detektora signālu saņemšanai.

 

Saglabājusies interese par FM ra­diofrekvenču pārraides sistēmu, ko SPC sāka izsniegt pagājušajā gadā – uz to jau pieteikušies 30 cilvēki. Šobrīd tā netiek izsniegta, jo notiek tās iepirkuma procedūra. Plānojam to izsniegt šī gada otrā pusē.

 

Kā saņemt tehniskos palīglīdzekļus

 

Lai saņemtu valsts apmaksāto sur­dotehnisko palīglīdzekli, jāiesniedz:

1) rakstisks iesniegums (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves­vietas adresi, tālruņa numuru vai e-pas­ta adresi, nepieciešamo tehnisko palīglī­dzekli);

2) ģimenes ārsta atzinums vai at­bilstošas specialitātes ārstniecības per­sonas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

Ārsta atzinumu nevajag iesniegt, ja Jūsu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) invali­ditātes lēmumā ir rakstīts “dzirdes in­validitāte” vai “dzirdes traucējumi”. Tad vajag iesniegt VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.

3) audiogrammu, ja vēlaties saņemt dzirdes aparātu vai komunikatoru. Audiogrammas derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

Ja surdotehniskais palīglīdzeklis va­jadzīgs bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespē­jīgu, personas likumiskais pārstāvis ie­sniegumā uzraksta arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinošu dokumenta kopiju (piemē­ram, bērna dzimšanas apliecību).

 

Dokumentus var iesniegt personis­ki SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā no tās struktūrvienībām: Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24; Liepāja, 1905. gada iela 35; Rēzekne, Raiņa iela 5a; Dau­gavpils, S. Mihoelsa iela 54.

 

Dokumentus var sūtīt arī pa pastu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai uz e-pastu ([email protected]), bet tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Kopētus dokumentus nepieņem.

 

Tiesības saņemt surdotehniku steidzamības kārtā ir:

1) bērniem;

2) tiem, kas strādā vai mācās;

3) bērna vecākam, adoptētājam, audžuģimenes loceklim, aizbild­nim vai citai personai, kura faktis­ki aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Tad vēl papildus jāpievieno:

• ja mācāties – izziņu no izglītības iestādes;

ja strādājat – izziņu no darbavie­tas;

• ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību – norādiet nodokļu maksātāja nodokļu mak­sātāja reģistrācijas numuru vai komersanta firmu un iesniegumā aplieciniet, ka nav VID administrē­to nodokļu parādu;

• ja aprūpējat bērnu līdz pusotra gada vecumam – dokumenta kopi­ju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Vairāk informācijas Ministru kabine­ta 15.12.2009 noteikumos Nr.1472 „Kār­tība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzek­ļus – tiflotehniku un surdotehniku” un Ministru kabineta 15.12.2009 noteiku­mos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, kas nosaka surdotehnikas piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Papildu informāciju var saņemt LNS savienības mājaslapas  www.lns.lv sada­ļā „Surdotehnika” vai zvanot uz tālru­ni 67611660, 29196805, sūtot īsziņu uz 29643789 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]skype: surdocentrs.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!