Kā pieteikties valsts apmaksātajiem palīglīdzekļiem?

Surdotehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas palīdz personai ar dzirdes zudumu sazināties un pilnīgāk piedalīties ikdienas dzīvē.

 

Pateicoties valsts finansiālajam atbalstam, Latvijā cilvēkiem, sākot ar 3. pakāpes dzirdes zudumu (vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī), ir iespēja saņemt 6 surdotehniskos palīglīdzekļus. Tie ir dzirdes aparāts vai komunikators, telefons ar pastiprinātāju vai digitāla vizuālā saziņas ierīce, skaņas indikators ar gaismas vai mehānisko (vibrējošo) signālu, FM radiofrekvenču pārraides sistēma, savienotājvienība radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvā spole) un pulkstenis ar vibrēšanas funkciju (vibrozvanu).

 

Surdotehnikas piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.04.2021 noteikumi Nr.250 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” un Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”. MK noteikumi Nr.250 pielikumā sniegts pilnīgs surdotehnisko palīglīdzekļu saraksts.

 

Kas izsniedz surdotehniskos palīglīdzekļus

 

Surdotehniskos palīglīdzekļus izsniedz Latvijas Nedzirdīgo savienības kapitālsabiedrība – SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (izņemot dzirdes aparātus bērniem līdz 18 gadu vecumam).

 

Kam pienākas valsts apmaksātie surdotehniskie palīglīdzekļi

 

Valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3.pakāpi – dzirdes zudums vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī.

 

Bērniem līdz 18 gadu vecumam tiesības uz valsts apmaksātajiem dzirdes aparātiem ir, ja vājdzirdība konstatēta vismaz 1.pakāpē – dzirdes zudums vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Lai persona saņemtu kādu surdotehnisko palīglīdzekli, Latvijas Nedzirdīgo savienībā jāiesniedz (vai jānosūta pa pastu):

 

 1. rakstisks iesniegums (iesnieguma paraugu skat. pievienotajā failā);
 2. ģimenes ārsta vai LOR atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (atzinuma paraugu skat. pievienotajā failā).
  Ja Jūsu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka jums ir dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam pievieno VDEĀK lēmuma kopiju un invaliditātes apliecības kopiju.
 3. lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru, iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas.

 

Ja surdotehniskais palīglīdzeklis nepieciešams bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskajam pārstāvim iesniegumā papildus jānorāda savi dati un jāpievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

 

Kur jāiesniedz dokumenti

 

Dokumentus var iesniegt personiski kādā no Surdotehniskās palīdzības centra pakalpojuma sniegšanas vietām Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē vai Daugavpilī; elektroniski, sūtot uz e-pastu [email protected] (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, neder skenētie dokumenti) vai arī pa pastu, sūtot uz adresi Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083.

 

Pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu, Latvijas Nedzirdīgo savienība 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi gaidītāja rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, Latvijas Nedzirdīgo savienība nosūta uzaicinājumu.

 

Klientam ir tiesības izvēlēties, vai saņemt pieprasīto palīglīdzekli SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” vai pie cita pakalpojumu sniedzēja, veicot līdzmaksājumu.

 

Ja persona izvēlas iegādāties tehnisko palīglīdzekli pie cita pakalpojuma sniedzēja, tad „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” apmaksā šī palīglīdzekļa iegādi atbilstoši attiecīgā gada iepirkuma cenai vai pēdējā šāda tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenai, veicot samaksu pakalpojuma sniedzējam, ja šis tehniskais palīglīdzeklis ir valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā. Ja attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa cena pārsniedz valsts paredzētā finansējuma apmēru, persona veic līdzmaksājumu.

 

Vienreizējā iemaksa

 

Lai pakalpojumu saņemtu, jāveic vienreizējā iemaksa:

 

 • par bērnu – 1,42 euro;
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

 

No šīs iemaksas atbrīvotas trūcīgas personas; personas, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; personas, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; personas, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

 

Kas var saņemt surdotehniskos palīglīdzekļus ārpus rindas

 

Surdotehniku steidzamības kārtā tiesības saņemt ir :

 

 1. bērniem;
 2. nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības programmu;
 3. personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem;
 4. personām ar prognozējamu invaliditāti – individuālajā rehabilitācijas plānā paredzēto tehnisko palīglīdzekli, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka personai jāsaņem tehniskais palīglīdzeklis steidzamības kārtā;
 5. bērna vecākam, adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Tādā gadījumā papildus jāpievieno šādi dokumenti:

 

 • ja mācaties, tad izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka jūs apgūstat attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
 • ja strādājat, tad izziņu no darba vietas, kas apliecina, ka esat darba ņēmējs pie šī darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
 • norādiet nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veicat individuālo darbu vai saimniecisko darbību un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams attiecīgās saimnieciskās darbības veikšanai;
 • ja jūs aprūpējat bērnu līdz pusotra gada vecumam, tad dokumenta kopiju, kas apliecina, ka jūs kopjat un audzināt bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums);
 • personām ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem – stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstu vai stacionārā pacienta medicīniskās kartes 1.ieliekamo lapu ar epikrīzi (veselības stāvokļa izvērtējums) kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas;
 • VDEĀK individuālo rehabilitācijas plānu, ja nepieciešamība pēc tehniskā palīglīdzekļa noteikta šajā plānā un ja piesakāties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā.

 

Kad var atkārtoti stāties rindā

Ja persona atkārtoti pieprasa jau saņemto surdotehnisko palīglīdzekli, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un audiogrammu var neiesniegt.

Atkārtoti iestāties rindā surdotehnikas saņemšanai var, ja:

 

 1. ir beidzies surdotehniskā palīglīdzekļa lietošanas laiks;
 2. ir mainījies personas funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, tāpēc iepriekš izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir kļuvis nepiemērots turpmākai lietošanai;
 3. tehniskais palīglīdzeklis nolietojuma dēļ ir kļuvis lietošanai nederīgs, izņemot gadījumu, ja veiktajā tehniskajā ekspertīzē ir konstatēts, ka izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis ir tīši bojāts;
 4. tehniskais palīglīdzeklis pazaudēts vai nozagts, un persona iesniedz pamatotu informāciju, ka notikušajā nav vainojama.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!