Klausīties

Privātuma politika

 

APSTIPRINĀTS
ar “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”
06.11.2020.
rīkojumu Nr. 1-1/101

SIA “LNS SURDOTEHNISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS” PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī tīmekļa vietne pieder un to uztur SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, reģistrācijas numurs: LV40003276127, juridiskā adrese Elvīras iela 19, k-2, Rīga LV-1083, Latvija (turpmāk – LNS SPC).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

LNS SPC rūpējas par jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
 • Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

LNS SPC Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā vai formā jūs sniedzat personas datus  – papīra formātā, elektroniski, telefoniski, mobilajā aplikācijā un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZIŅI

 1. LNS SPC, reģistrācijas Nr. LV40003276127, juridiskā adrese Elvīras ielā 19, k-2, Rīgā, LV-1083;
 2. Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”, vienotais reģistrācijas numurs 40008000615, adrese: Elvīras iela 19 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 26278525, e-pasts: [email protected];

Attiecībā uz klientu personu datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu juridisku pienākumu – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 21. un23. daļās, Invaliditātes likuma 13. pantā un Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”, valsts noteiktie pienākumi nodrošināt personas ar dzirdes invaliditāti – ar sociālās rehabilitācijas un surdotulka pakalpojumiem, kā arī personas ar funkcionāliem dzirdes traucējumiem ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – surdotehniku.

LNS SPC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LNS SPC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA UN NOLŪKI

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā potenciālajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LNS SPC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • LNS SPC biroju, pieņemšanas telpu un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • LNS SPC uzturētās tīmekļa vietnes apmeklētājiem, zvanu, videozvanu un īsziņu,  veicējiem uz LNS SPC tālruņa numuriem.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LNS SPC.

LNS SPC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, saņemšanai un apstrādei;

– līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;

– preču piegādei un piegādes pakalpojuma sniegšanai (līguma saistību izpildei);

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– garantijas saistību izpildei;

– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

– preču reklamēšanai un izplatīšanai;

– klientu apkalpošanai;

– iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– maksājumu un norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai.

Biznesa plānošanas un analītikas nolūkos:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– klientu aptauju veikšanai;

– noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai;

– riska vadības, audita, darbības atbilstības aktivitāšu ietvaros.

Citos nolūkos:

– informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

– specifiskos nolūkos, par kuriem jūs informēsim brīdī, kad sniegsiet attiecīgus datus LNS SPC.

PERSONAS DATU NODOŠANA / SAŅĒMĒJI

LNS SPC nedrīkst izpaust konfidenciālu informāciju par Jūsu līgumu un personas datiem. Piekļuve jūsu datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Tomēr likumā vai līgumā noteiktos gadījumos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai saskaņā ar LNS SPC leģitīmo interesi LNS SPC var sniegt informāciju šādām personām:

Ārpakalpojumu sniedzējam: LNS SPC strādā ar atsevišķiem ārpakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu LNS SPC līgumiskās un juridiskās saistības, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem vai citiem ekspertiem.

–   Finanšu pakalpojumu sniedzējiem: LNS SPC var izpaust informāciju par Klienta līgumu un tā spēkā esamību kredītiestādei.

–  Citiem saņēmējiem: LNS SPC var būt pienākums nodot Klienta personas datus tālākiem saņēmējiem, piemēram, valsts un pašvaldības struktūrvienībām, lai izpildītu juridisku pienākumu par paziņošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzības iestādēm (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, u.c.).

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Klienta personas dati pamatā tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Ja LNS SPC pārsūtīs Klienta datus pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, tas notiks saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

LNS SPC attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām LNS SPC darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas tam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas, var tikt veikta tikai līguma starp LNS SPC un Klienta noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LNS SPC un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) LNS SPC veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu ar klientu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, LNS SPC var veikt arī izmantojot tālruni, tiešsaistes programmas – balss zvana, videozvana vai īsziņas veidā.

Klients piekrišanu LNS SPC un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot LNS SPC tīmekļa vietnē – www.surdocentrs.lv

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
 • zvanot uz LNS SPC tālruni +371 27069885 (preču iegāde); +371 67611660 (informatīvais tālrunis par pakalpojumiem); +371 29643789 (informatīvais tālrunis saziņai īsziņu veidā);
 • klātienē LNS SPC juridiskajā adresē;
 • nomainot uz ierīcēm paziņojumu (notifikāciju) saņemšanas iestatījumus;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

LNS SPC aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LNS SPC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

–   ugunsmūri;

–   ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

– citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

LNS SPC glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

– dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

– kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LNS SPC vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, LNS SPC izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot LNS SPC sniegto pakalpojumu kvalitāti un LNS SPC tiesisko interešu aizsardzību tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiek atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs LNS SPC vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā attiecīgais audioieraksts var tikt iegūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Ienākošās un izejošās komunikācijas (elektroniskā pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu LNS SPC leģitīmo interešu ievērošanu vai gadījumā, ja pēc preces piedāvājuma saņemšanas līgums netiek noslēgts, LNS SPC personas dati tiek glabāti periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs LNS SPC vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības:

– jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;

– iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, nosūtot atbildes e-pastu uz [email protected] vai veicot atzīmi tīmekļa vietnē www.surdocentrs.lv.

– saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;

– pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;

– lūgt LNS SPC dzēst savus personas datus;

– LNS SPC nodrošina jūsu personas datu dzēšanu pēc jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar jūsu piekrišanu un jūs to atsaucat). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko lūdzat dzēst, LNS SPC apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;

– saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis LNS SPC, kas attiecas konkrēti uz jums un kuru apstrādes pamats ir jūsu piekrišana vai jūsu noslēgtā līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību). Ja vēlaties apskatīt savus datus vai tos labot, jūs varat sazināties ar LNS SPC rakstiski, izmantojot norādīto adresi.

SAZIŅA AR DATU SUBJEKTU

LNS SPC veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LNS SPC veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotajiem preču piegādes laikiem u.c.).

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta uz jūsu datora vai mobilās iekārtas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes ērtu lietošanu un uzlabotu tās funkcionalitāti, atvieglojot lietotāju darbu un ievācot informāciju, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

LNS SPC izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu kā LNS SPC tīmekļa vietnes lietotāja ērtības, kā arī lai saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas LNS SPC var noderēt, lai pārliecinātos, ka tīmekļa vietne ir izstrādāta un funkcionē tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus, iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot LNS SPC tīmekļa vietni www.surdocentrs.lv.

Obligātās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un precēm. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes – ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes – analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes – mērķa sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus LNS SPC vai sadarbības partneru pakalpojumus un preces, vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SĪKDATŅU GLABĀŠANAS ILGUMS

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

SĪKDATŅU APSTIPRINĀŠANA UN ATSPĒJOŠANA

Apmeklējot LNS SPC tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot tīmekļa vietni lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai LNS SPC izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!