Klausīties

Par tvana gāzes detektora izmantošanu ar skaņas indikatoru

 

Nedzirdīgas un vājdzirdīgas personas LNS Surdotehniskās palīdzības centrā var saņemt valsts apmaksātu skaņas indikatoru ar mehānisku signālu (ražotājs “Phonic Ear“), kurš paredzēts dūmu un tvana gāzes detektora signālu uztveršanai.

 

Tvana gāze ir bezkrāsaina indīga, degtspējīga gāze bez garšas un smar­žas, nedaudz vieglāka par gaisu. Tā rodas, nepilnīgi sadegot malkai vai jebkuram citam kurināmajam, to­starp dabas vai sašķidrinātajai gāzei, ko izmanto apsildei un ēdiena pagata­vošanai, ja kurtuvei nav pietiekamas skābekļa pieplūdes.

 

Sajust nelaimi nav iespējams, tā­pēc vienīgais risinājums ir tvana gāzes detektors. Tvana gāzes detektors ir jā­nopērk pašam – cena ir no 10 līdz 50 eiro, un to var nopirkt gan interneta, gan sadzīves tehnikas, drošības sistē­mu, elektromateriālu un būvniecības veikalā. Taču tikai kopā ar skaņas indikatoru tas var būt noderīgs ne­dzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem. Skaņas indikators arī signalizēs par dūmu detektoru, kas arī ir atsevišķa ierīce.

 

Kā tas darbojas?

 

Skaņas indikators ar mehānisku signālu sastāv no divām daļām: no raidītāja un uztvērēja. Raidītājs ir jāpiestiprina pie sienas blakus gāzes detektoram, ko uzstāda 1,5 metru augstumā no grīdas un ne tālāk par septiņiem metriem no tvana gāzes rašanās avota.

 

Savukārt uztvērēju var turēt ka­batā, vai zem spilvena vai piestipri­nāt pie jostas. Gadījumā, ja notiek tvana gāzes noplūde un tās koncen­trācija pārsniegs pieļaujamo līmeni, detektors sāk skanēt (skaņas signāls ir 80–85 dB skaļš un tas ir līdzīgs rokkoncerta skanējumam). Tad ska­ņas indikators (raidītājs) uztver šo skaņas signālu un nosūta uz uztvērē­ju, kas vibrējot brīdina Jūs par bries­mām.

 

Ir iespējams pieteikties arī uz skaņas indikatoru ar gaismas signā­lu, kas darbojas līdzīgi, taču par ska­ņu informē ar gaismu.

 

Kas jādara, lai to saņemtu?

 

Lai saņemtu valsts apmaksāto skaņas indikatoru ar mehānisko vai gaismas signālu, jāiesniedz:

1) rakstisks iesniegums (norā­da vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi) un norādiet – ska­ņas indikatoru ar mehānisku vai ar gaismas signālu tvana gāzes/dūmu detektora signālu saņemšanai

2) ģimenes ārsta atzinums vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglī­dzekļa saņemšanai.

 

Ārsta atzinumu nevajag iesniegt, ja jūsu Veselības un darbspēju ek­spertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) invaliditātes lēmumā ir rakstīts “dzirdes invaliditāte” vai “dzirdes traucējumi”. Tad vajag ie­sniegt VDEĀK lēmuma kopiju un in­validitātes apliecības kopiju.

 

Ja surdotehniskais palīglīdzeklis vajadzīgs bērnam vecumā līdz 18 gadiem vai personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, personas likumiskais pārstāvis iesniegumā uzraksta arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinošu do­kumenta kopiju (piemēram, bērna dzimšanas apliecību).

 

Dokumentus var iesniegt perso­niski SIA „LNS Surdotehniskās palī­dzības centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā no tās struktūrvienībām:

 

  • Ventspils, Lielā Dzirnavu iela 24;
  • Liepāja, 1905. gada iela 35;
  • Rēzekne, Raiņa iela 5a;
  • Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54.

 

Dokumentus var sūtīt arī pa pas­tu (Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083) vai uz e-pastu ([email protected]), bet tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Kopētus dokumentus ne­pieņem.

 

Rindā gaidīšanas laiks no iesnie­guma iesniegšanas brīža līdz skaņas indikatora saņemšanai ir aptuveni divi mēneši.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!