Klausīties

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem 2018. un 2019. gadā

Atbalsta tehnoloģijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem var būt jebkura ierīce, kas palīdz personai ar dzirdes zudumu sazināties un pilnīgāk piedalīties ikdienas dzīvē.

 

Pateicoties valsts finansiālajam atbals­tam, Latvijā cilvēkiem, sākot ar 3. pakāpes dzirdes zudumu (vismaz 55 dB labāk dzirdo­šajā ausī), ir iespēja saņemt 6 surdotehniskos palīglīdzekļus. Un tie ir dzirdes aparāts vai komunikators, telefons ar pastiprinātāju vai di­gitāla vizuālā saziņas ierīce, skaņas indikators ar gaismas vai mehānisko (vibrējošo) signālu, FM radiofrekvenču pārraides sistēma, savie­notājvienība radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles), pulkstenis ar vibrēšanas funkciju (vibrozvanu).

 

Valsts apmaksāto surdotehnisko palīg­līdzekļu iepirkšanai un izsniegšanai 2018. gadā LNS tika piešķirti vairāk nekā 1,6 milj. eiro, bet 2019. gadā nedaudz mazāk – ap 1,1 miljons eiro.

 

2018. gadā izsniegti 6318 surdotehniskie palīglīdzekļi, bet šogad plānots 7428.

 

Skaņu pastiprinošās ierīces

 

 

Visvairāk 2018. gadā izsniegti dzirdes aparāti – 5473. Tas ir līdz šim vislielākais ap­joms LNS vēsturē. Šogad plānojam jau virs 6 tūkstošiem.

 

Klientiem turpinām piedāvāt augstas kva­litātes daudzkanālu digitālos aizauss dzirdes aparātus.

 

Visos aparātos ir skaņas virziena noteik­šanas programmas, vismaz 3 pārslēgšanas iespējas – apļa, dalītā, fiksētā vai automātis­kā pārslēgšanās, programma runas izpratnei trokšņainā vidē, telpiskā trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences, un citi jaunāko tehnoloģiju sasniegumi, kas nodroši­na labāku skaņas izšķirtspēju.

 

Klientiem piedāvājam arī kabatas dzirdes aparātus un kaula vadāmības dzirdes aparā­tus.

 

Dzirdes aparātu saņemšanu turpinām no­drošināt gan Rīgā, gan Liepājā, Ventspilī, Rē­zeknē un Daugavpilī.

 

SIA “LNS Surdo­tehniskās palīdzības centrs” nodrošina klientus ar visu veidu dzirdes aparātiem. RITE aparāti, kuri ir mazāka izmēra un ar uztvērēju ausī, un ITE (iekšauss) dzir­des aparāti ir pieeja­mi ar līdzmaksājumu.

 

Dzirdes palīg­līdzekli (komuni­katoru) saņēma 16 klienti. Komunikators ir vienkāršāks lie­tošanai, un tas ir domāts cilvēkiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējams lietot dzirdes aparātu. Šogad plānojam izsniegt jau 20 komunikatorus.

 

FM radiofrekvenču pārraides sistēma kopā ar dzirdes aparātu dod iespēju sekot līdzi stundu norisei, klausīties lekcijas, teātra izrādi vai koncertu bez fona trokšņiem. Iepriekšējā gadā izsniegta 33 klientiem. Pieprasījums ir samazinājies, tāpēc šogad plānots izsniegt tikai 20 ierīces tiem, kam tās nepieciešamas izglītības iegūšanai vai darbam.

 

Savukārt joprojām ļoti pieprasīta ir induk­tīvā spole. Tā dod iespēju kopā ar dzirdes aparātu bez fona trokšņiem klausīties televi­zoru vai radio, un to ir saņēmuši 213 klienti. Apmēram tikpat daudz plānojam izsniegt arī šogad.

 

Brīdinājuma/ signalizējošas ierīces

 

 

Brīdinājuma/signalizējošas ierīces izman­to skaņu, gaismu vai vibrāciju, lai informētu par tuvumā esošām skaņām. Pie tās grupas pieder skaņas indikatori ar gaismas vai me­hānisko signālu, pulksteņi ar dažāda veida modināšanas veidu.

 

2018. gadā pirmoreiz piedāvājām divu veidu pulksteņus ar vibrēšanas funkciju – galda, kas sastāv no divām daļām – pulkste­ņa un vibrējošā “spilvena”, kas pamodina ar spēcīgāku vibrāciju, un tradicionālo “kabatas” pulksteni, kuram vibrēšanas funkcija ir iestrā­dāta pašā pulkstenī. Izrādās, pieprasītāks bija kabatas tipa pulkstenis. Kopumā šo tehnisko palīglīdzekli saņēma 200 klienti. Apmēram tikpat daudz plānojam izsniegt arī šogad, bet tikai viena veida – “kabatas”. Klientiem, kuri vēlēsies cita veida modinātājpulksteni, būs ie­spēja to iegādāties ar līdzmaksājumu.

 

Jaunums ir tas, ka pagājušā gada nogalē sākām piedāvāt skaņas indikatora komplektu, kas sastāv no trim raidītājiem un uztvērēja, kas paredzēts durvju zvana, dūmu detektora un zīdaiņa raudu vai telefona zvana, vai citu signalizējošo ierīču skaņas signālu pārveido­šanai ar mirgojošo gaismas signālu vai vibrē­jošu funkciju.

 

Skaņas indikatoru ar gaismas signālu saņēma 112 klienti. Šogad plānots izsniegt gandrīz 100.

 

Skaņas indikatoru ar mehānisko signā­lu saņēma 21 klients. Šogad pēc ilgāka pār­traukuma piedāvāsim divu veidu indikatorus ar mehānisko signālu. Viens būs komplekts ar trim raidītājiem (skat. iepriekš), otrs – video­aukle. Tas ir trīsdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis, kas zīdaiņa raudu, gulošu personu saucienu un citas skaņas signālu pārveido par kombi­nēto mehānisko (vibrēšanas) signālu un mir­gojošas gaismas signālu. Plānojam izsniegt gandrīz 60 skaņas indikatorus ar vibrējošo funkciju.

 

Vizuālā komunikācijas ierīce

 

 

2018. gadā digitālo vizuālās saziņas ie­rīci (planšetdatoru) saņēma 233 klienti, bet šogad to būs iespējams saņemt 600 klientiem. Planšetdatoru izsniegšana varētu sākties marta beigās. Uz to var pieteikties ik pēc 3 ga­diem. Bet atšķirībā no citiem tehniskiem palīg­līdzekļiem, lai to saņemtu, klientiem jāizmanto valsts apmaksātie sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumi. Pateicoties valsts apmaksātajam planšetdatoram, arvien vairāk nedzirdīgie klienti tulka pakalpojumu izmanto attālināti – veicot videozvanu caur Skype.

 

2019. gadā vairāki klienti izmantoja iespē­ju iegādāties paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli, veicot līdzmaksājumu.

 

Vājdzirdībai vai nedzirdībai nav jākļūst par šķērsli ērtai un patīkamai ikdienai — droši piesakieties valsts apmaksātajiem palīg­līdzekļiem! SIA “LNS Surdotehniskās palīdzī­bas centrs” kolektīvs gaida jūs!

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!